3-2. روش انجام پژوهش77
3-3. محدوده مکانی و زمانی تحقیق77
3-4. جامعه آماری پژوهش78
3-5. روش نمونه گیری و حجم نمونه78
3-6. روش گردآوری داده‌ها79
3-6-1 مطالعه کتابخانه‌ای79
3-6-2 مطالعه پیمایشی80
3-7اعتبار سنجی ابزار80
3-8. روش تحلیل داده ها81
فصل چهارم :یافته های پژوهش82
-4.1 مقدمه83
4.2 بررسی ویژگیهای جمعیت شناختی پاسخگویان84
4.3 مقصد آخرین سفر خانواده‌ها89
4-4. ویژگیهای سفر خانواده‌ها96
4.5 آزمون فرضیه های تحقیق104
فصل پنجم :بحث و نتیجه گیری108
5.1مقدمه109
5.2یافته ها110
5.3پیشنهادات برای پژوهش های آتی116
پیوست ها117
Abstract:120
فهرست منابع ………………………………………………………………………………………………………………………….121
فهرست جدولها
عنوان جدول صفحه
جدول شماره 3- 1: دسته بندی سوالات مطرح شده در پرسشنامه80
جدول شماره 4- 1: توزیع فراوانی تعداد پرسشنامه‌های گردآوری شده83
جدول شماره 4- 2: توزیع فراوانی ویژگیهای جمعیت شناختی پاسخگویان85
جدول شماره 4- 3: توزیع فراوانی تعداد دفعات سفر به مقصد موردنظر90
جدول شماره 4- 4: توزیع فراوانی انتخاب دوباره مقصد برای سفر90
جدول شماره 4- 5: توزیع فراوانی پیشنهاد دهنده اصلی در آخرین سفر91
جدول شماره 4- 6: توزیع فراوانی پیشنهاد دهنده برای رفتن به مقصد سفر92
جدول شماره 4- 7: توزیع فراوانی مخالفت کننده برای مقصد سفر انتخاب شده94
جدول شماره 4- 8: توزیع فراوانی تصمیم گیرنده نهایی در انتخاب آخرین مقصد سفر95
جدول شماره 4- 10: توزیع فراوانی زمان تصمیم به مسافرت خانواده‌ها96
جدول شماره 4- 11: توزیع فراوانی نگرش خانواده‌ها به نقش فرزندان در انتخاب مقصد سفر97
جدول شماره 4- 12: توزیع فراوانی نگرش خانواده‌ها در مقایسه میزان تاثیر فرزندان پسر یا دختر در انتخاب مقصد سفر98
جدول شماره 4- 13: توزیع فراوانی نگرش خانواده‌ها در مقایسه میزان تاثیر فرزندان پسر یا دختر در انتخاب مقصد سفر98
جدول شماره 4- 14: توزیع فراوانی پیشنهاد دهنده معمول برای رفتن به سفر99
جدول شماره 4- 16: توزیع فراوانی جستجو کننده اطلاعات در مورد مقصد سفرهای تفریحی100
جدول شماره 4- 17: توزیع فراوانی اولویت بندی دلایل اصلی انتخاب مقصد101
جدول شماره 4- 18: توزیع فراوانی اولویت بندی دلایل اصلی جذاب بودن مقصد103
جدول شماره 4- 19: نتایج آزمون کا-اسکوئر در ازمون فرضیه اول پژوهش104
جدول شماره 4- 20: نتایج آزمون کا-اسکوئر در ازمون فرضیه دوم پژوهش105
جدول شماره 4- 21: توزیع فراوانی اولویت بندی دلایل اصلی انتخاب مقصد106
جدول شماره 4- 22: نتایج آزمون کا-اسکوئر در آزمون فرضیه چهارم پژوهش106

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

جدول شماره 4- 23: نتایج آزمون کا-اسکوئر در ازمون فرضیه پنجم پژوهش107

فهرست شکلها
عنوان شکل صفحه
شکل شماره 4- 1: نمودار درصد فراوانی نسبت پاسخگویان با دانش آموز87
شکل شماره 4- 2: نمودار درصد فراوانی تعداد فرزندان87
شکل شماره 4- 3: نمودار درصد فراوانی تحصیلات پدران87
شکل شماره 4- 4: نمودار درصد فراوانی سطح تحصیلات مادران88
شکل شماره 4- 5: نمودار درصد فراوانی تعداد شاغلان در خانواده88
شکل شماره 4- 6: نمودار درصد فراوانی شغل پدران88
شکل شماره 4- 7: نمودار درصد فراوانی شغل مادران89
شکل شماره 4- 8: نمودار درصد فراوانی تعداد دفعات سفر به آخرین مقصد90
شکل شماره 4- 9: نمودار درصد فراوانی انتخاب دوباره مقصد برای سفر91
شکل شماره 4- 10: نمودار درصد فراوانی پیشنهاد دهنده اصلی در آخرین سفر92
شکل شماره 4- 11: نمودار درصد فراوانی پیشنهاد دهنده برای رفتن به مقصد93
شکل شماره 4- 12: نمودار درصد فراوانی مخالفت کننده با مقصد مورد نظر94
شکل شماره 4- 13: نمودار درصد فراوانی تصمیم گیرنده نهایی در انتخاب آخرین مقصد سفر95
شکل شماره 4- 15: نمودار درصد فراوانی زمان تصمیم به مسافرت96
شکل شماره 4- 16: نمودار درصد فراوانی نگرش خانواده‌ها به نقش فرزندان در انتخاب مقصد سفر97
شکل شماره 4- 17: نمودار درصد فراوانی پیشنهاد دهنده معمول برای رفتن سفر99
شکل شماره 4- 19: نمودار درصد فراوانی جستجو کننده اطلاعات100
شکل شماره 4- 20: نمودار مجموع امتیازات اولویت دلایل اصلی انتخاب مقصد102
شکل شماره 4- 21: نمودار مجموع امتیازات اولویت جذابیتهای مقصد103
فصل یک : طرح و کلیات تحقیق
1.1مقدمه
گردشگری فعالیتی است که توسط افراد پیش می رود که معمولاً از آن لذت برده می شود و برای درک بهتر این پدیده می باید ، رفتار افراد را بشناسیم( مینیچیو و مویزا 20091 ). با توجه به رقابت صنعت گردشگری ، فهم فرایند تصمیم گیری گردشگران مورد توجه بسیار زیاد بازاریابان است . یک جنبه از این فرایند ، تأثیر فرزندان بر انتخاب مقصد است ، در حالیکه این مقوله در زمینه ی گردشگری کمتر مورد بررسی قرار گرفته است ( کاری و وسلی و ساترلند 20072) . تصمیم انتخاب مقصد که تعطیلات و سفر تفریحی باید در آن گذرانده شود ، ریسک زیادی دارد(مینیچو و مویزا 2009).رفتار انتخاب مقصد می تواند توسط یک ارزیابی ساده و فرایند انتخاب نشان داده شود . هر فرد گزینه هایی را یافته و ارزیابی می کند و گزینه ای در نهایت انتخاب می شود که ارزش بیشتری برای همه افراد درگیر در سفر دارد (کوپلمن 19783). به نحو چشمگیری به نظر می رسد که مطالعات انجام شده در زمینه ی نقش فرزندان در تصمیم گیری فعالیت سفرهای تفریحی و تعطیلات ، کافی نیست و فرصتی است تا در این حوزه به فعالیت بیشتر بپردازیم
هدف این مطالعه ارزیابی درک والدین از تأثیر فرزندانشان بر فرایند تصمیم گیری انتخاب مقصد بر اساس مرحله ی تصمیم گیری و متغیر های سن و جنس می باشد و با توجه به گستردگی موضوع در این زمینه ، تحقیق فعلی در حوزه ی گردشگری تفریحی در داخل کشور ، صورت می گیرد.
هدف از مطالعه ی پیش رو این است که دریابیم از دیدگاه والدین ، آیا فرزندان بر فرایند تصمیم گیری انتخاب مقصد بر اساس مراحل تصمیم گیری و متغیر های سن و جنس در سفر ( سفر تفریحی داخلی ) تأثیر دارند یا خیر.
یافته های حاصل از این مطالعه ، می تواند راهگشایی برای متخصصان حوزه ی گردشگری باشدکه در صورت موثر بودن فرزندان ، تلاش های تبلیغاتی خود را در حوزه گردشگری تفریحی بر این گروه سنی و جنسی معطوف دارند و مقاصد گردشگری نیز برای جذب خانواده هایی که دارای فرزندان با این ویژگی ها هستند ، برنامه ریزی های توسعه ای خاصی را در پیش بگیرند.
1.2بیان مسئله
در سال های اخیر، با روندی مواجه شده ایم که در آن کودکان از نفوذ قابل توجهی بر تصمیم گیری های خرید خانواده برخوردار شده اند. تحقیقات گذشته که عموماً در جوامع غربی، به ویژه آمریکا انجام شده است، افزایش قدرت کودکان در تصمیم گیری های خرید خانواده را تأیید می کنند، اما در کشورهای شرقی به ویژه ایران، با توجه به تفاوت های فرهنگی- اجتماعی با غرب، این چالش چندان مورد مطالعه قرار نگرفته است(دهقان نیری89 13) باید متذکر شوم که تعداد قابل توجه خانواده های دارای فرزند در ایران نیز افزایش یافته و نیز دلیلی برای مطالعه می باشد. .بنابراین، هدف اصلی پژوهش حاضر، ارزیابی تأثیر فرزندان بر فرآیند تصمیم گیری انتخاب مقصد برای سفر های تفریحی است .
بیشتر مطالعات و تحقیقات در حوزه تصمیم گیری خانواده، تصمیم گیری خانواده را با تصمیم گیری زن و شوهر مساوی دانسته اند و نقش فرزندان را نادیده گرفته یا به حساب نیاورده اند(جنکینز41979). کودکان بوضوح امروزه مصرف کننده در نظر گرفته می شوند ولی نسبت به بزرگسالان مصرف کنندگان متفاوتی هستند(هارتل و گرام 20045). مک نیل بیان می کند که کودکان به طور متفاوتی نسبت به بزرگسالان بی تاب و برانگیخته می شوند و در همین حال خانواده یک بخش تصمیم گیری مرکب است که در آن هر عضو مثل پدر، مادر و فرزندان تأثیری را در تصمیم گیری اعمال می کنند، به ویژه زمانیکه وقت انتخاب مکانی برای رفتن و انجام فعالیت در تعطیلات می شود(گرام و هارتل 2004، تورنتون و همکاران61997، مک نیل 71999). با این حساب مصرف کنندگان با الویت های متفاوت- والدین و فرزندان- باید بر سر مصرف خانواده توافق و تعامل داشته باشند.(هارتل و گرام 2004).
از اوایل دهه 1950 تغییر آشکار روی داد ، از زمانیکه پدران به لحاظ خرج کردن،تصمیم گیرنده در نظر گرفته می شدند. بعد زنان تأثیر گذاری را بدست آوردند . در ابتدا زنان همکار تصمیم گیری و سپس همانطور که تحصیل کرده شدند و در کار فعال گردیدند به عنوان تصمیم گیرنده ای با نفوذ شناخته شدند. کودکان به کندی وارد بخش تصمیم گیری شدند و در برخی مواقع ، حالا، به طور مساوی بر خرید، به ویژه خرید محصولات مرتبط با خود مانند والدینشان شدند(هارتل و گرام2004). تحقیقات اخیر (مک نیل 1999، گرام 2004) نشان می دهد که کودکان – تا حد بیشتری- بخشی از تصمیم گیری شده اند.
جیمز یو مک نیل نویسنده ی کتاب “بازار کودکان” تعدادی از شرایطی که برای کودکان امروز در دنیای غرب وجود دارد بر شمرده است: بزرگسالان به ازای هر کودک درآمد بیشتری دارند چون مادران نیز اغلب بیرون از منزل کار می کنند، تعداد کودکان برای هر خانواده کمتر است ، والدین نوعاً وقتی که مسن تر می شوند دارای فرزند می گردند در نتیجه در این شرایط از ثروت بیشتری برخوردارند(گرام 2004). مک نیل از عاملی به عنوان “عامل گناه” نام می برد که به این معناست: والدین به علت که زمان زیادی را صرف شغلشان می کنند و زمان کمتری را با فرزندانشان می گذرانند ، زمانیکه با فرزندانشان هستند، بیشتر مستعد خرید هدایا و سرگرم شدن با فرزندانشان هستند . مک نیل نتیجه می گیرد که “عامل گناه ” بر مصارف مربوط به کودکان و تمایل به رضایت کودک و در نتیجه قرار دادن ملاحظات کودک در تصمیم گیری موثر است و این به طور طبیعی بر شرایط زندگی کودک تأثیر می گذارد(گرام2004). در همین حال فرزندان – نه همیشه ولی به طور بالقوه- در خرید های خانواده مداخله دارند (هارتل و گرام 2004). دلیل این پیشرفت از یک طرف فرزندانی اند که انتظار دارند صدایشان شنیده شود و در نتیجه تقاضا می کنند و از طرف دیگر بزرگسالانی با زمان محدودند که تلاش می کنند خانوده های دموکراتیک داشته باشند (هارتل و گرام 2004). خانواده ها به خانواده های مذاکره ای تبدیل شده اند (گرام 2004) و به کودکان آزادی عمل بیشتری داده شده و تا حد بیشتری به آنان گوش داده می شود و نقشی در تصمیم گیری ایفا می کنند. کودکان بیش از پیش در مورد زندگی اطلاع دارند و در مورد گزینه های خرید از همسالان و رسانه ها ی گوناگون آشنا می شوند(گرام 2004).
در خصوص گردشگری دریافته شد که خشنود کردن فرزند انگیزه ای مهم برای والدین است و تأثیر فرزند فرایندی یک طرفه نیست بلکه فرایندی چندجانبه و ارتباطی دو طرفه بین فرزند و والدینی است که کودک را به مشارکت تشویق می کنند. (هارتل و گرام 2004).
بر اساس تحقیق اولیه ی جنکینز( 1979) 20 تا 30 درصد از والدین تأثیر فرزندانشان را در انتخاب مقصد ، زمان ، اقامت و فعالیت ها قوی دانسته اند(روبین 20108، وانگ و همکاران9 2004). کار پیشگامانه ی جنکینز و تحقیقات بعد از آن توسط هولمن و اپرسون198410 و فوکسمن198911 در حوزه ی تأثیر فرزندان در سفر و گردشگری و فراغت هستند اما کافی نبوده اند(روبین 2010).
به هر حال در صنعت گردشگری اطلاعات کمی وجود دارد که علائق کودکان را بررسی می کند . شواهدی وجود دارد که بیان می کند بازار تعطیلات خانوادگی در حال رشد است و اینکه کودکان در تصمیمات خرید به طور فزاینده ای قدرتمند شده اند(نیکرسون و جروسکی12 2001). فهم روند بازار اگرچه نکته ای مهم است تا براساس آن خدمات و محصولات گردشگری را در پاسخ به آن توسعه دهیم اما فهم آن چه که مصرف کنندگان از تعطیلات و سفر خود می خواهند و هم چنین نحوه ی تصمیم سفر بسیار مهم اند(کنگ200313، آسائل 199814، فادنس 199215، جنکینز 1978).
همانطور که خانواده رشد می کند و فرزندان با تجربه تر می شوند ، سفرهایی که توسط یک خانواده انجام می شود به یادماندنی ترین بخش هر سال می گردند. سفر سازی16 در عرض چرخه عمر خانواده متفاوت است کسانیکه فرزندان بسیار کوچک دارند کمتر سفر می کنند و هنگامیکه فرزندان بزرگتر می شوند سفرها بیشتر می گردد(موتیار و کوئین 172004). فادنس نشان داد همانطور خانواده درچرخه حیات ، حرکت می کند فرایند های تصمیم گیری تغییر می کند . فیلیارترات و ریچی دریافتند که فرایند تصمیم گیری تعطیلات توسط خانواده یا زوج بودن تأثیر می پذیرد(موتیار و کوئین2004). پس خانواده هایی که فرزند دارند ، نحوه ی تصمیم گیری در آنان متفاوت است و فرزندان در مراحل مختلف تصمیم گیری تأثیر می گذارند یعنی کودکان علیرغم هیچ قدرت خریدی از خودشان ، تأثیر قابل توجهی بر تصمیمات تعطیلات و فراغتی خانواده دارند.(لین وو 18 2007 ).
چون گروه های خانواده با فرزندان یک بخش در حال رشد سریع در صنعت گردشگری هستند، سوال اینست که آیا فرزندان در تصمیم گیری تأثیر دارند یا خیر ؟(در تحقیق فعلی پرسش از والدین می باشد) با وجود تأثیر فرزندان در تصمیم گیری سفر و انتخاب مقصد ، این تأثیر به چه صورت است ؟ کدام گروه سنی بیشترین اثرگذاری را در فرایند تصمیم گیری دارد؟ دختران اثر بیشتری بر این تصمیم گیری دارند یا پسران؟ در کدام مرحله از تصمیم گیری تأثیر فرزندان بیشتر است ؟ و….
1.3اهمیت و ضرورت موضوع
خانواده ها بخش بازار مهمی در صنعت گردشگری و سفر دارند. بر اساس مجمع سفر آمریکا 19TIA سفرهای تعطیلاتی خانوادگی 65% از سفرهای تفریحی داخلی در سال 2000 را به خود اختصاص داده است و خانواده هایی که با کودکان سفر می رفته اند از 13% در سال 1999 به 21% در سال 2000 رسیده است (کنگ 2003، TIA2001).
خانواده به عنوان بخش مصرف و تصمیم گیری شناخته شده است (آسائل 1998) در نتیجه این حوزه علاقه ی متخصصان را به خود جلب کرده است(مارتنسن و گرانهلت20 2008). اگرچه زن و شوهر تصمیم گیرندگان اصلی خانواده هستند، تأثیر کودکان را نمی توان نادیده گرفت .آسائل (1995) اشاره می کند که کودکان بخش مهمی در تصمیم گیری خانواده ایفا می کنند و تأثیرشان با مقوله های محصول ، خدمات و مراحل مختلف تصمیم گیری ، متفاوت است(وانگ و همکاران21 2003).بیشتر مطالعات در زمینه تأثیر کودکان در تصمیم گیری گزارش می دهند که کودکان نقش رو به افزایشی در تصمیمات خرید خانواده دارند(مارتنسن و گرانهلت2008، جنکینز1979، آهوجا و همکاران 221998، و …). همانطور که نقش فرزندان در تصمیمات خانواده افزایش می یابد نیاز برای تحقیقاتی که فرزندان را لحاظ می کنند نیز افزایش می یابد(مارتنسن و گرانهلت2008).
به عنوان بخش مهم مصرف و تصمیم گیری برای خدمات و محصولات گردشگری و سفر، تصمیم گیری تعطیلات در خانواده یک فعالیت پیچیده است که نیازمند مداخله ی فردی و تصمیم گیری مشترک است (کنگ 2003، آسائل 1998، اچ ال دیویس 197623، فیلیارترات و ریچی 241980 فادنس 1992، جنکینز1978، شارپ و مات 251956). نه تنها اعضای خانواده بر تصمیمات خرید یکدیگر تأثیر می گذارند بلکه به دفعات در تصمیم گیری مشترک مشارکت و مداخله می کنند ، در نتیجه شناسایی تأثیر هر عضو در مقوله ی سفر، برای بازاریابان مقصد و متخصصان گردشگری سر نخ های مهم در طراحی ابزارهای ارتقایی و تعیین کانال های توزیع مناسب برای محصولات ، و برنامه ریزی و توسعه ی طرح های گردشگری فراهم می کند(کنگ 2004).
نقش کودک در تصمیمات خرید به طور فزاینده ای به دو علت مهم برای متخصصان گردشگری مهم گشته است :
1. تغییرات اجتماعی و جمعیت شناختی در جوامع ، رشد تعداد کودکان و تشدید و تقویت نقش کودکان بر تأثیر تصمیمات.
2. افزایش سفرهای تعطیلاتی خانوادگی (نیکرسون و جروسکی 2001)
همانطور که ذکر شد از آن جا که والدین زمان زیادی را صرف شغل خود کرده و زمان کمتری را برای فرزندان دارند و در عین حال از درآمد قابل توجهی برای خرج کردن برخوردارند ، از تعطیلات به عنوان زمانی برای ارتباط مجدد به عنوان یک خانواده استفاده می کنند(گرام 2004، نیکرسون و جروسکی 2001). در نتیجه والدین به طور فعال کودکانشان را برای مشارکت در تصمیمات خرید تشویق می کنند به ویژه برای سفر و تفریحات (نیکرسون و جروسکی2001).
لیندستروم بحث می کند که تأثیر فرزندان بسیار وسیع تر از محصولاتی است که به خود آن ها تعلق دارد . از پرسشنامه ی فرزند برند 26او برآورد می شود که والدین خیلی بسیار زیاد نسبت به آنچه عموماً اعتقاد دارند توسط فرزندانشان تحت تأثیرند(گرام 2004).
ادبیات رفتار مصرف کننده (بلک ول و همکاران 272001، آسائل 281998، مورگان 291996) بیان کردند که مصرف کنندگان خانوادگی زمانیکه تصمیم خرید می گیرند در چهار مرحله در گیر می شوند:
1. بیان مسئله یا برانگیخته شدن نیاز
2. جستجوی اطلاعات

3. ارزیابی گزینه ها و جایگزین ها
4. تصمیم نهایی خرید (لین وو 200730 ، هنلن و همکاران31 2005 ).
اغلب مطالعات دریافتند که هر چه کلاس اجتماعی و سطح تحصیلات خانواده ، سن کودک بالاتر و اقتدار در تربیت کمتر باشد(کودک از آزادی عمل بیشتری برخوردار باشد و خانواده دموکراتیک تر باشد)،تأثیر کودک قابل ملاحظه تر است به ویژه مراحل اولیه ی تصمیم گیری، مراحلی مهم برای تأثیر مستقیم کودک در نظر گرفته شده است(گرام 2004). همانطور که فرزندان بزرگتر می شوند، توانایی و مهارت های تصمیم گیری پخته تری را بروز می دهند ، به دنبال اطلاعات در مورد جنبه های مهم محصولات /خدمات می گردند و اطلاعات خاص تر در ارزیابی محصولات استفاده می کنند. رودرجان32 1999، گرام2004). رودرجان مدعی است که هرچه فرزندان بزرگتر می شوند، به مصرف کنندگان با اطلاع تری تبدیل می شوند و اطلاعاتی را به کار می گیرند که برای ارزیابی جمع آوری کردند و پیشنهادهای محصولات را با هم مقایسه می کنند(گرام2004).
هاوارد و مادریگال33 (1990) بیان کردند که مطالعات گوناگون دریافتند تأثیر نسبی شوهر ، زن و فرزند احتمالاً بر اساس موارد زیر متفاوت است:
1. نوع تصمیم خرید
2. مرحله ی فرایند تصمیم گیری
3. ویژگی های خانواده(ونگ و همکاران2003)
احتمال تصمیمات مشترک ویژگی اصلی است که انتخاب های پیش از خرید خانواده را از افراد منفرد متمایز می کند . یک خانواده به طور نرمال اغلب زمانیکه انتخاب های فراغتی خانواده را انجام می دهند، به عنوان بخش تصمیم گیری عمل می کند.شواهد بسیاری نشان می دهند که فرزندان قدرت تأثیر قوی بر انتخاب های تعطیلات و سفر خانواده در مقایسه با طیف وسیع محصولات دیگر دارند(لین وو2007 ، جنکینز 1979، دارلی و لیم 341986، سوئین یارد و سیم 351987، دان199936، مینتل37 2003). تأثیر فرزندان هم جنبه های فعال و هم منفعل را پوشش می دهد(لین وو2007 ، منگل برگ199038). تأثیر می تواند مستقیم یا غیر مستقیم باشد . لیندستروم ذکر می کند که تأثیر غیر مستقیم کودکان نیز علاوه بر تأثیر مستقیم آن ها بسیار مهم است . حتی زمانیکه کودکان حضور ندارند نیز تأثیر گذارند. والدین تمایلی اساسی برای خوشحال کردن فرزندان دارند، پس اگر آن ها بدانند که فرزندانشان xرا ازy ترجیح می دهند، x را انتخاب می کنند(گرام 2004، گرام و هارتل2004و لیندستروم 2003). پس اتفاق نظری وجود دارد که کودکان حتماً تأثیر قابل ملاحظه ای در خرید های خانواده دارند.
جنکینز 1979گزارش داد که 35-20 درصد از والدین تأثیر فرزندشان را در مقوله ی تعطیلات در انتخاب زمان، مقصد ، اقامت و فعالیت ها، قوی دانسته اند.جنکینز1979، ونگ و همکاران 2003).
در زمینه ی گردشگری لذت و خوشایند فرزند انگیزه ای مهم برای والدین است و همانطور که ریان 39(1992) و جونز و جیموتی40(2002) ذکر کردند به معنی قدرت تأثیر مستقیم در فرایند های تصمیم گیری است(گرام 2004).
کوچکترین فرزندان با حضور صرفشان و نیاز ها و محدودیت های خاصشان به طور غیر مستقیم بر تصمیمات والدینشان تآثیر دارند به طوریکه تقاضا ها و و محدودیت های خاص آن ها نسبت به آن چه که خانواده می تواند یا نمی تواند انجام دهد موثر است (هارتل و گرام 2004).
تورنتون و همکاران می نویسند ، رضایت فرزندان به شدت توسط والدین اندازه گیری (رتبه بندی) می شود و اگر فرزندشان دوست نداشته باشد که از سایتی بازدید کند ، احتمال راضی بودن او کم است. . رایان 1992 نتیجه می گیرد ، فرزندان می توانند به عنوان کاتالیست هایی در ایجاد بازدید از یک جاذبه [یک مقصد تفریحی]در نظر گرفته شوند. این نشان می دهد که کودکان به طور غیر مستقیم قدرتمندند ، حتی اگر این قدرت کمتر از قدرت تصمیم مستقیم باشد(گرام 2004).تورنتون و همکاران (1997) می نویسند ، تصمیم گیری در زمینه ی تعطیلات یک فرایند پیچیده از مذاکره میان افراد با قدرت های نامساویِ تأثیر است (گرام 2004).
پس تحقیقات اخیر پذیرفته اند که کودکان هم به طور مستقیم و هم غیرمستقیم در تصمیم گیری خانواده مشارکت دارند(هارتل و گرام 2004) و بلیچفلد و همکاران41 (2010) و تحقیقات بسیاری از جمله کار 2005، گرام 2005 و 2007، بین تأثیرات مستقیم و غیر مستقیم فرزندان در طول فرایند تصمیم گیری تمایز قائل شدند(بلیچفلد و همکاران 2010).
مطالعاتی که کودکان را و نقشی که از لحاظ تصمیم گیری تعطیلات بازی می کنند ، بررسی کرده اند، در کل نشان می دهند، که کودکان بخشی از فرایند های تصمیم گیری هستند . پس بر آن شدیم که در تحقیق پی رو ما نیز تأثیر فرزندان را در فرایند تصمیم گیری برای سفر های تفریحی بررسی کنیم ، زیرا این موضوع در زمینه ی گردشگری موضوعی نادیده گرفته شده ، در کشورمان است و نتایج حاصل از آن می تواند راهگشایی برای بازاریابان و برنامه ریزان گردشگری باشد تا از این منظر برای پیشرفت گردشگری و طرح های خود بهره برند.
1.4گزاره های تحقیق
1.4.1 پرسش های اصلی و فرعی
پرسش اصلی:
• آیا فرزندان درشهر کرج بر فرایند تصمیم انتخاب مقصد تأثیر دارند؟
پرسش های فرعی:
• تأثیر فرزندان بیشتر مستقیم است یا غیر مستقیم ؟
• تأثیر فرزندان در کدامیک از مراحل چهارگانه ی تصمیم گیری بیشتر است؟
• کدام گروه سنی بیشترین تأثیر را اعمال می کند؟
• از میان فرزندان دختر و پسر کدامیک تأثیر گذارترند؟
1.4.2فرضیه های تحقیق
1. فرزندان بر فرایند تصمیم گیری انتخاب مقصد تأثیر دارند.
2. در صورت وجود تأثیر ، بیشترین تآثیر فرزندان به صورت غیر مستقیم است.
3. در صورت وجود تأثیر ، مرحله ی اول تصمیم گیری در فرایند تصمیم گیری تأثیر پذیرترین مرحله می باشد.
4. در صورت وجود تأثیر ، فرزندان بزرگتر( گروه سنی 15 تا 18 ساله ها یعنی دبیرستانی ها) نسبت به فرزندان کوچکتر ( 12تا 14 ساله ها راهنمایی ها) تأثیر بیشتری بر فرایند تصمیم گیری دارند.
5. در صورت وجود تأثیر فرزندان دختر نسبت به فرزندان پسر تأثیر بیشتری بر فرایند تصمیم گیری دارند.
1.4.3هدف های تحقیق یا نتایج مورد انتظار
هدف از این تحقیق پاسخ به این پرسش است که آیا فرزندان در فرایند تصمیم انتخاب مقصد تأثیر دارند یا خیر . اهداف دیگر این تحقیق شامل موارد زیر است :
• شناخت نوع تأثیر از نظر مستقیم یا غیر مستقیم بودن آن
• شناخت تأثیر پذیرترین مرحله در مراحل چهار گانه ی تصمیم گیری انتخاب مقصد
• شناخت موثرترین گروه سنی در مراحل فرایند تصمیم گیری انتخاب مقصد
• شناخت موثر ترین جنس در فرایند تصمیم گیری انتخاب مقصد
1.4.4شرح واژه ها و اصطلاحات تحقیق
تأثیر: زمانیکه فردی به روشی عمل می کند به طوریکه رفتار دیگری را به روشی مطلوب تغییر دهد(مارتنسن 200842) تأثیر، شامل اقداماتی است که توسط یکی از اعضای خانواده باعث تفاوت در طول فرایند تصمیم گیری می شود. اکستروم 43مفهوم تأثیر را به عنوان تغییر در گرایشات فرد ، در نتیجه ی تعامل بین والدین و فرزندان تعریف می کنند کرونهوج 44(2002) تأثیر را به عنوان توانایی یک عضو خانواده برای دستیابی به نتیجه ای خاص با تأثیر بر احساسات و عقاید و رفتار والدین تعریف می کند. ( میکلسن و نورگارد 452007). در این مطالعه مفهوم تأثیر چنین تعریف می شود :
تلاش های فعال و منفعل فرزندان برای دستیابی به پذیرش والدین برای مشارکت در تصمیم گیری و گرفتن نتیجه ی مورد نظر .
دو نوع اصلی تأثیر تشخیص داده شده اند:
اول ، تأثیرمستقیم یا فعال که “به طور مستقیم بر اساس نیازهای شخص تصمیم گیرنده ” است. ( بتی و تالپید 461994، روحانی 1390) در این نوع تأثیر فرزند از طریق استراتژی های تأثیر گوناگون تعامل می کند تا آن چه را که می خواهد بدست آورد(سواندیناتا 472011 ،میکلسن و نورگارد 2007).تأثیر مستقیم هم چنین به تصمیم گیری مشترک بر می گردد ( سواندیناتا 2011).
دوم ، تأثیر غیر مستقیم یا منفعل که ” در آن تصمیم گیرنده نیازهای یک عضو دیگر خانواده را به طور غیر مستقیم مورد توجه قرار می دهد”. بتی و تالپید 1994، روحانی 1390)در این نوع تأثیر والدین از آن چه که فرزند می خواهد آگاهند و تلاش می کنند بدون تعامل مستقیم با او، ازآن تبعیت کنند(سواندیناتا 2011 ،میکلسن و نورگارد 2007).
فرایند تصمیم گیری :اتفاق نظر کمی درتعداد مراحل فرایند تصمیم گیری وجود دارد، قبل از این که مدل لی و مارشال در سال 1998 به عنوان انتخاب نهایی شود، مدل سه مرحله ای دیویس و ریگواکس در سال 1974، چهار مرحله ای موشچیز و میشل 48در سال 1986 و فرایند نه مرحله ای وود ساید و متز49 در سال 1979 وجود داشت (لی و مارشال50 1998,).
در این مطالعه مدل چهار مرحله ای مورد استفاده قرار گرفته است.
چهار مرحله عبارتند از تشخیص مشکل، جستجو، ارزیابی گزینه ها و انتخاب نهایی. مرحله تشخیص مشکل وقتی است که عضو یا اعضای خانواده تشخیص می دهند که مشکلی وجود دارد و نیاز باید برطرف شود.(روحانی 1390).
سفر تفریحی : سفر تفریحی ، به مسافرت هایی اطلاق می شود که با هدفی ویژه برای گذراندن روزهای تعطیل انجام می شود و معمولاً در نقاط خاص برای گردش در مکان های خاص صورت می گیرند.(پارساییان و اعرابی1378 )
البته تعریف سفر تفریحی خانوادگی مورد نظر در مطالعه به شرح زیر است : سفری که خانواده به همراه فرزندان به قصد تفریح و خوشگذرانی (و نه زیارت و بازدید از اقوام) به هنگام تعطیلات انجام می دهند و حداقل 24 ساعت را در آن مقصد می گذرانند، اطلاق می شود.
انتخاب مقصد : انتخاب مکانی برای گذران سفر
گردشگری داخلی: ساکنان یک کشور که فقط داخل آن کشور مسافرت می کنند(داس ویل , اعرابی و ایزدی 1378)
گروه سنی مورد نظر : نوجوانان زیر 18 سال بوده ومقایسه میان فرزندان خانواده که در دوره های راهنمایی و دبیرستان تحصیل می کنند ، است.
فصل دوم:مبانی نظری پژوهش و مروری بر تحقیقات پیشین
2.1مقدمه
تصمیم گیری یعنی شناسایی و اقدام یک عمل برای دست یازیدن به یک مسئله ی خاص یا بهره برداری از یک فرصت (استونر 1978).
تصمیم گیری یک فعالیت انسانی است که هرگز متوقف نمی شود . تصمیمات اصلی نظیر تحصیل ، کار، دین ، ازدواج ، زندگی ما را در گرو خود دارند . اما تصمیمات همیشه محدود به اتفاقات بزرگ نیستند. در زندگی روزانه ی ما، ما تصمیم گیران خستگی ناپذیر هستیم . تقریباً هر روز ، ما در مورد استفاده از پول و زمان تصمیم می گیریم .
از بسیارساده تا بسیار پیچیده ، تصمیم گیری چیزی است که مصرف کنندگان باید زمان زیادی را در روز در زندگی روزمره شان به آن بپردازند . در نتیجه همه ممکن است بر این توافق داشته باشند که توانایی یک فرد به حل پیچیدگی های تصمیم گیری به روشی موثر در زندگی اجتماعی او برای کمک به او در جهت کسب کیفیت زندگی بهتر ، مهم است (کوزاک51 2010)
از آنجاییکه تصمیم گیری مرکز فعالیت های انسانی است، عجیب نیست که حجم زیادی از ادبیات بر این موضوع تمرکز کرده اند. علم اقتصاد ، روانشناسی ، جامعه شناسی فعالترین علوم در این زمینه هستند(دکراپ 200652).
2.2تصمیم گیری کلی
در ادبیات که در ادامه خواهیم دید، 5 موقع 53 در تحقیقات تئوری تصمیم گیری به ترتیب ارائه گردیده است . اولین آن ها با کتاب های کلاسیک توسط ون نومَن و مورگنسترن54 (1944) در زمینه ی اقتصاد خرد و ادواردز55(1954) در روانشناسی آغاز شد . تصمیم گیری بر اساس فایده ی مورد انتظار ذهنی (SEU)56 است که فایده به ارزش شخصی به جای ارزش پولی عینی بر می گردد. این به طور خالص رویکرد ساختاری به تصمیم گیری است (همانطور که با رویکرد فرایندی در تضاد است) به انتخاب برونداد متغیرهای درونداد بر می گردد. تصمیمات بر اساس اصول ریاضیاتی گذرا و سازگاری 57 lمدلسازی می شوند. به طور مجازی هیچ چیز در مورد فرایند های روانشناسی که منجر به تصمیم می شود ، گفته نمی شود. به طور گسترده تر فایده ی مورد انتظار ذهنی به پارادایم منطقی بر می گردد. مصرف کننده به عنوان تصمیم گیرنده ی منطقی یا homo oeconomicus در نظر گرفته می شود که به دنبال افزایش منفعت یا رضایت خود تحت محدودیت های بودجه ای خود است . در این چارچوب ، پیش بینی آسان است زیرا اعمال مشابه فرض می شوند که به طور سیسماتیک منجر به نتایج مشابه می گردند.
محدودیت های اصل فایده ی مورد انتظار ذهنی خیلی زود در معرض دید قرار گرفت (دکراپ 2006 ،اسمال من و مور 2008، پاپاندرو1953، می 581954) . به علت شرایط متناقض ، نقض ترجیحات ،تأثیرات کالبدی یا زمینه ای ، انتخاب های افراد، اغلب با پیش بینی ها و مفروضات فایده ی مورد انتظار ذهنی ناسازگار است. نارسایی های فایده ی مورد انتظار ذهنی برای یک توضیح جامع و پیش بینی ارزشمند تصمیم گیری انسان بعداً توسط نویسندگان دیگر اصلاح گردید(دکراپ 2006،اسمال من و مور2008).
یک رویکرد محتمل تر ، موقع دوم ، به عنوان جایگزین برای رویکرد جبری 59 منطق خالص پیشنهاد شد. ایده ی کاهش ریسک یا عدم اطمینان در مورد نتایج یک عمل است، در نتیجه یک جایگزین، دیگر به تنهایی بر اساس ارزش مورد انتظارش ارزیابی نمی شود بلکه بعلاوه بر اساس سطح ریسک خود مورد ارزیابی قرار می گیرد .
تئوری دورنما60 (کانمن و تورسکی61 1979) یا تئوری تأسف (بل 198262، لومز و ساگدن 198263) چنین احتمالاتی را در بر می گیرند. به هر حال ، این تئوری ها هنوز برای توضیح فرایند های واسطی که منجر به تصمیم می شوند ، رد می گردند( دکراپ 2006).
کارسیمون (1955) یک گام تعیین کننده را معرفی کرد که می تواند به عنوان موقع سوم در تحقیقات تصمیم گیری در نظر گرفته شود . منطق مرزدار یا محدود 64 ( دکراپ 2006 ،اسمال من و مور 2008 ، مارچ و سیمون 195865، سایرت و مارچ 661963) به عنوان رویکردی واقع گرایانه تر برای اصول تصمیم گیری ارائه شد. اگرچه افراد ذاتاً منطقی هستند ، توسط توانایی های ذهنی و زمان محدود و اطلاعات ناقص محدود شده اند. ارتباط ، ادراک ، حافظه و توجه مصرف کنندگان همه یک تأثیر انتخابی بر اطلاعات دارند. این منجر به اعمالی می شود که (همیشه) به طور کامل منطقی نیستند(دکراپ 2006). هدف ، انتخاب جایگزینی است که به جای بهترین امکان ، به اندازه ی کافی خوب باشد . اصل رضایتمندی به جای بیشینه کردن قرار می گیرد (دکراپ 2006، سیمون67 1957). تاریخ و تجربه بر آستانه ی پذیرش (یا سطح خواست) تأثیر می گذارند. از آن جا که فرایندسازی و جستجوی اطلاعات پویا در هسته ی این رویکرد ها قرار دارند، مطالعات رد گیری فرایند تصمیم گیری مورد تشویق قرار گرفته اند. از طریق مطالعات ، قواعد جایگزین برای فایده ی مورد انتظار ذهنی و اصل توالی ، در معرض دید قرار گرفته اند. پیگیری قواعد68 پارادایم های منطقی بودن را که در آن یک منطق ، دلیل و نظم را اعمال می کند ، موازی قرار می دهد. به هر حال در پیگیری قواعد فرایند استدلال شامل ارزیابی جایگزین ها بر حسب نتایج مورد انتظار برای ترجیحات نمی شوند. در عوض ، آن به ایجاد شناخت ها و تطبیق قواعد برای شرایط شناخته شده مربوط می شود.یک منطق تخصیص به جای انتظار وجود دارد. از آن جهت ، پیگیری قواعد ، بیشتر ،گذشته نگر است (یک نفر از گذشته برای شکل دادن شناخت های مفید می آموزد)، حال آن که منطقی بودن به وضوح آینده محور است(یک نفر آینده را از ترجیحات مفید پیش بینی می کند)(دکراپ 2006).
در کنار رضایتمندی سنت تحقیقاتی اساسی دیگری در منطق مرزدار یا محدود وجود داردکه افزون گرایی 69 نام دارد.این سنت نیز فرض می کند که تصمیم گیران به علت توانایی های ذهنی و اطلاعات محدود نمی توانند دیدی جامع از مسائل تصمیم داشته باشند. به هر حال افزون گرایی به منطق اصلاح تأکید دارد : یک تصمیم فقط اگر جایگزینی جدید و بهتر از ووضعیت فعلی باشد انتخاب می گردد. تصمیم گیری تحقیقات افزون مستمر می طلبد که منجر به مجموعه هایی بی پایان از اصلاحات می گردد که لیندبلوم آنرا پشت هم بودن70 می نامد . اولین توسعه در علوم سیاسی ، یک تصمیم گیرنده ی جایزالخطا و فاقد آینده نگری فرض می کند که با مقایسه ی وضعیت فعلی با چند گزینه ی جدید ، انتخاب را انجام می دهد و به روشی کورمالی برای انتخاب سیاست های بهتر(یا محصولات) از لحاظ عینی نسبت به ضعیف تر ها تلاش می کند .(دکراپ 2006، بندور 711955). لیندبلوم 72(1959) از ان جا که کاهش های پیوسته ی پیشین از شرایط فعلی ، گام به گام و با درجات کم ایجاد می شود، در حالیکه دیگری ها از اساس دوباره هر بار بر اساس گذشته تکرار می شود، فقط به عنوان تجربه در یک تئوری تجسم می یابد و همیشه آماده ی شروع به طور کامل می شود.

دسته بندی : پایان نامه ارشد

پاسخ دهید