پایان نامه ارشد

منابع و ماخذ تحقیق c (1526)

فصل سوم: روش شناسی پژوهشمقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………….55روش اجرای پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………55جامعه مورد پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………….57نمونه و روش نمونه گیری………………………………………………………………………………………………………………….57ابزار اندازه گیری.. ……………………………………………………………………………………………………………………………. 57روش جمع آوری داده ها……………………………………………………………………………………………………………………58روایی و پایایی آزمون یادگیری……………………………………………………………………………………………………………..59روش تجزیه و تحلیل داده ها………………………………………………………………………………………………………………59فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

مقاله رایگان c (1524)

3-2. دوران کودکی وجوانی شاعر253-3. هجرت وآوارگی به سوی مغرب (مراکش)263-4. ویژگی های جسمانی و روحی شاعر263-4-1. عزت نفس273-4-2. نازک طبیعی273-4-3. آرمان گرایی و بزرگ منشی273-5. استادان و شاگردان ابن خفاجه283-5-1. استادان283-5-2. شاگردان283-6. اندیشه های ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

دانلود پایان‌نامه ارشد c (1523)

الملخصبعد انتشار الإسلام فی العالم و إتساع العربیه بین الشعوب الإسلامیه ، دخل اللحن فی اللغه العربیه. و بدأ العلماء بتألیف قواعد النحو لحفظ هذه اللغه من خطر اللحن. ولکن تأثرت هذه القواعد بالفلسفه و ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

منابع و ماخذ پایان‌نامه c (1521)

2-3-2- انواع نرخ ارز…………………………………………………………………………………………………17عنوان صفحه 2-3-2-1- نرخ ارز حقیقی………………………………………………………………………………………17 2-3-2-2- نرخ ارز مؤثر اسمی…………………………………………………………………………………17 2-3-2-3- نرخ ارز مؤثر حقیقی……………………………………………………………………………….17 2-3-2-4- نرخ چند گانه ارز…………………………………………………………………………………..17 2-3-2-5- نرخ رسمی ارز……………………………………………………………………………………….18 2-3-2-6- نرخ شناور ارز……………………………………………………………………………………….18 2-3-3- تعیین نرخ ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

منبع پایان‌نامه c (1520)

7-3 مشخصات واحدهای مورد پژوهش………………………………………………………………………………………………………..1-7-3 معیارهای ورود به مطالعه…………………………………………………………………………………2-7-3 معیارهای خروج از مطالعه………………………………………………………………………………………………………..8-3 ابزار جمع آوری داده ها…………………………………………………………………………………………………………………9-3 خلاصه روش اجرا…………………………………………………………………………………………………………………………10-3 اعتبار و پایایی ابزار گردآوری اطلاعات……………………………………………………………………………………………….11-3 روش تجزیه و تحلیل آماری داده ها…………………………………………………………………………………………………….12-3 ملاحظات ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

تحقیق c (1519)

3-2. روش انجام پژوهش773-3. محدوده مکانی و زمانی تحقیق773-4. جامعه آماری پژوهش783-5. روش نمونه گیری و حجم نمونه783-6. روش گردآوری داده‌ها793-6-1 مطالعه کتابخانه‌ای793-6-2 مطالعه پیمایشی803-7اعتبار سنجی ابزار803-8. روش تحلیل داده ها81فصل چهارم :یافته های پژوهش82-4.1 ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

دانلود پایان‌نامه ارشد c (1518)

نظریه تضاد62نظریه هربرت بلومر 62نظریه یادگیری اجتماعی63نظریه نیوکامب64چهارچوب نظری65فرضیه های تحقیق67مدل تحقیق69فصل سوم 70روش تحقیق70مقدمه71روش تحقیق71جامعه آماری72واحد تحلیل73تعریف نظری و عملیاتی مفاهیم74ابزار جمع آوری اطلاعات93روایی93پایایی94فصل چهارم96تحلیل داده ها96مقدمه97یافته های توصیفی97یافته های تحلیلی107فصل پنجم128 نتیجه گیری ادامه مطلب…

By 92, ago